Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Bez kategorii

Zatrzymanie wadium wskutek niezłożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego to kwestia, która budzi wśród wykonawców niemałe kontrowersje i obawy. W jednej ze spraw, które ostatnio prowadziłem, zamawiający zatrzymał wykonawcy wadium pomimo faktu, że w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków wykonawca złożył wymagane dokumenty. W ocenie zamawiającego, nie potwierdzały one jednak spełnienia warunku udziału w postępowaniu. […]

Wnioskowanie przez wykonawców o wyjaśnienie przez zamawiającego specyfikacji warunków zamówienia to jeden z ważniejszych elementów całej procedury. Aby oferta była dobrze skalkulowana i przygotowana, oferent musi rozumieć wszelkie oczekiwania zamawiającego. Słowem-kluczem jest tu zatem PRECYZJA zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Życie niestety pokazuje, że czasami element ten szwankuje. Poniżej przykład – z przymrużeniem oka:) Trzeba […]

Uruchomienie przez wykonawcę postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą skutkuje zasadniczo zakazem zawarcia przez zamawiającego umowy o zamówienie do momentu zakończenia postępowania (wydanie wyroku lub postanowienia kończącego sprawę). Wskazana reguła jest bardzo logiczna – w końcu umowa powinna być zawarta z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami prawa. A to przecież ocenia KIO. Musisz mieć jednak […]

Na początku roku informowałem na blogu o wyroku KIO 3482/21 dotyczącym treści gwarancji wadialnej. KIO zanegowała w nim możliwość żądania przez Zamawiającego gwarancji, która przewiduje prawo złożenia wniosku o wypłatę po terminie związania ofertą (wskutek zdarzeń mających miejsce jeszcze przed upływem TZO). Szczegóły znajdziesz tutaj: „Wadium w formie gwarancji – kontrowersje” Wyrok ten został jednak […]

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła pewną ważną modyfikację dotyczącą zasad korzystania przez zamawiającego i zwrotu na rzecz wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). Zerknij najpierw na art. 453 ust. 2 i 3 Pzp: 2. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 3. Kwota, […]