fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Nienależyte wykonanie zamówienia publicznego a wykluczenie wykonawcy

Damian Michalak28 stycznia 2020Komentarze (0)

Ktoś mądry powiedział kiedyś: „Ten się nie myli, kto nic nie robi”. Jeśli jesteś wykonawcą zamówień publicznych, wiesz zapewne najlepiej jak wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu. Chyba nie ma rynku firmy idealnej, krystalicznie czystej, która każde z przeszłych zamówień wykonała w stu procentach poprawnie. Konkurencja jednak nie śpi i choć sama mogłaby sobie niejedno zarzucić, o Twoich uchybieniach chętnie uprzejmie doniesie niejednemu zamawiającemu…

Drogi zamawiający, firmie XYZ sp. z o.o. ufać z całą pewnością nie warto. Z naszych informacji wynika, że kiedyś spóźniła się z oddaniem przedmiotu umowy o cały tydzień, a innym razem odmówiła zapłaty kary umownej. I zatrudniła dwie osoby na umowę zlecenie mimo, że wymagana była umowę o pracę! Wnosimy o wykluczenie naszego konkurenta z przetargu. Dla takich firm nie ma miejsca na rynku zamówień publicznych….

Podobnych „informacji” otrzymują zamawiający coraz więcej. Nawet jeśli okazują się one prawdą – czy zamawiający faktycznie powinien wykluczyć z postępowania podmiot o niezbyt chlubnej historii współpracy z sektorem publicznym?

Zerknijmy co na to przepisy. Prawo zamówień publicznych pozwala w ramach fakultatywnych przesłanek wykluczyć wykonawcę, który…

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

a także wykonawcę, który…

z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

Na temat powyższych podstaw wykluczenia prawnicy napisali stos komentarzy. Nie będę Cię nimi zanudzał, lecz wskażę sedno:

  1. Nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia publicznego nie jest samo w sobie podstawą do wykluczenia w późniejszych postępowaniach przetargowych.
  2. Decyzja o wykluczeniu zawsze zapadać powinna na tle konkretnego stanu faktycznego z uwzględnieniem zachowania się wykonawcy oraz ewentualnych szkód, które to zachowanie spowodowało. Czasami podobne zachowanie będzie skrajnie różnie oceniane na tle różnych sytuacji.
  3. By zostać wykluczonym z postępowania z uwagi na nienależyte wykonanie umowy z zamawiającym należy „nabroić” naprawdę spektakularnie – celowo lub prawie celowo (rażące niedbalstwo) i to przy akompaniamencie braku zachowania minimalnego poziomu profesjonalizmu (naruszenie obowiązków zawodowych, nieuczciwość).
  4. Nawet jeśli podstawą wykluczenia ma być druga z wymienionych podstaw wykluczenia (ta teoretycznie łatwiejsza do spełnienia), to niekoniecznie nieudana współpraca skończyć się musi – jak wymaga przepis – rozwiązaniem umowy lub zasądzeniem odszkodowania (nie mylić z zapłatą kar umownych). I to jeszcze w związku z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem umowy w istotnym stopniu. Jak często się to zdarza? Wcale nie tak bardzo.
  5. Wniosek? Wykluczenie z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia publicznego jest bardzo trudne. To absolutny wyjątek. Dlatego nie daj sobie wmówić przez zamawiającego czy „życzliwą” konkurencję, że kilka potknięć z przeszłości czyni z Ciebie nierzetelnego wykonawcę! PS: A nawet jeśli miałoby czynić – pamiętaj o procedurze samooczyszczenia;)

Po raz kolejny życzę Ci samych zwycięskich przetargów i udanej współpracy z zamawiającymi!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: