fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – o czym powinien pamiętać początkujący wykonawca

Damian Michalak08 lutego 2024Komentarze (0)

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego to swego rodzaju koło ratunkowe dla wykonawców, którzy sami nie są w stanie spełnić warunków udziału w danej procedurze.

Z takiego rozwiązania korzysta wiele firm startujących w przetargach. Jak niemal każda instytucja Prawa zamówień publicznych, tak i „pożyczanie” cudzych zdolności ma swoje wymogi formalne.

Co na to Pzp?

Zasadniczą podstawą prawną powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jest art. 118 Pzp, który mówi, że:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Zauważ, że powyższy przepis jest bardzo elastyczny. Zakres „pożyczanych” zdolności jest bowiem szeroki: np. wiedza i doświadczenia, finanse, potencjał ludzki, park maszynowy. Zwróć uwagę jednak, że nie obejmuje on np. uprawnień do prowadzenia konkretnej działalności (ale to dość logiczne). Z podmiotem, który udostępnia Ci swoje zasoby nie muszą Cię też łączyć na etapie postępowania żadne konkretne relacje prawne.

Co istotne, powyższa regulacja przydaje się przy wykazywaniu nie tylko warunków udziału w postępowaniu, ale i kryteriów selekcji.

Jak następuje udostępnienie zdolności podmiotu trzeciego na rzecz wykonawcy?

Powszechnym rozwiązaniem stosowanym na rynku jest zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. Jest ono załączane od razu do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Z czego się składa? O czym pamiętać w jego treści? Oto kilka wskazówek:

  • wskazanie wykonawcy, który uzyskuje zasoby,
  • wskazanie precyzyjnie zasobów udostępnianych wykonawcy i postępowania w ramach którego cała „operacja” się odbywa,
  • sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego „pożyczanych” zasobów;
  • okres czasu na jaki zasoby zostaną udostępnione (najczęściej czas trwania zamówienia).
  • informacja o ewentualnym zaangażowaniu podmiotu udostępniającego zasoby w realizację zamówienia (przy robotach budowlanych i usługach).

Udostępniaj realnie, nie tylko na papierze

I teraz ważna rzecz. Najwięcej błędów spotykanych w treści zobowiązań podmiotów trzecich dotyczy sposobu udostępnienia i wykorzystania danej zdolności. Sposób ten ma gwarantować wykonawcy rzeczywisty dostęp do zasobu.

A zatem: udostępnienie wiedzy i doświadczenia poprzez same konsultacje i doradztwo? Najczęściej się to nie uda…

Niedawno widziałem zobowiązanie w którym podmiot trzeci wskazał, że udostępni wykonawcy swoją rentowność poprzez… umowę pożyczki. Cóż, nie tędy droga…

Jak zatem zapewnić wspomniany rzeczywisty dostęp? Prawo zamówień publicznych przewiduje w tym zakresie specyficzne wymogi dla zamówień na roboty budowlane i usługi. Zerknij:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Mówiąc wprost: powyższy przepis wymaga podwykonawstwa podmiotu trzeciego przy udostępnianiu ww. zasobów nierozerwalnie z nim związanych (wymóg ten nie dotyczy dostaw).

Oczywiście, podwykonawstwo nie będzie wymagane tam, gdzie przekazywany zasób ma inny charakter. Na przykład – udostępnienie zdolności finansowych może przybrać formę umowy pożyczki, a pożyczkodawca nie musi wówczas realnie wykonywać czynności na placu budowy.

Na koniec istotna uwaga: omawiana tematyka to przysłowiowy temat rzeka. Powyżej wspominam o podstawowych i najważniejszych jej wątkach. Pamiętaj jednak, że w zamówieniach publicznych wiele reguł miewa swoje wyjątki charakterystyczne dla danej, konkretnej sytuacji. Najczęściej spotkasz je w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo: da się znaleźć wyroki KIO, w których Izba (wbrew stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych) pozwala przy robotach budowlanych na transfer zasobów w innej formie niż podwykonawstwo. Rzeczą niezwykle ważną jest też w praktyce zakres usług lub robót przy których zaangażowanie podmiotu trzeciego jest niezbędne. Jaka jest w tym kontekście rola wykonawcy w procesie świadczenia usługi lub prowadzenie robót? To już materiał na lekturę orzecznictwa i niemałą publikację przekraczającą ramy wpisu blogowego.

Jeżeli masz wątpliwości jak w Twoim przypadku zadziałać powinny przepisy Pzp lub jak skonstruować treść zobowiązania do udostępnienia zasobów, zapraszam Cię do kontaktu.

Udanej współpracy przetargowej!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: