Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy a gwarancja jakości

Damian Michalak10 maja 2022Komentarze (0)

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła pewną ważną modyfikację dotyczącą zasad korzystania przez zamawiającego i zwrotu na rzecz wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).

Zerknij najpierw na art. 453 ust. 2 i 3 Pzp:

2. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Pierwsza ważna sprawa – jak widzisz, zamawiający może dzisiaj pozostawić sobie część ZNWU na zabezpieczenie roszczeń nie tylko z tytułu rękojmi (jak pod rządami Pzp z 2004 r.), ale także z gwarancji jakości.

Druga ważna sprawa – termin zwrotu ZNWU we wspomnianej części gwarancyjno-rękojmianej, gdy zamawiający nie sprecyzuje stosownych zasad w SWZ.

Kiedy realnie ma dojść do zwrotu zabezpieczenia?

Od jakiej daty liczymy wówczas ustawowe maksymalne 15 dni?

Daty upływu rękojmi?

Daty upływu gwarancji jakości?

Żeby było jeszcze ciekawiej, zerknijmy na art. 581 par. 1 Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Czy zatem w scenariuszu wymiany przez wykonawcę rzeczy na wolną od wad, od nowa biegnie okres nie tylko gwarancji, ale i legalnego zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Osobiście, uważam, że skutek taki nie następuje. Odnowienie biegu okresu gwarancji jakości nie wpływa na wydłużenie okresu w którym ZNWU pozostaje do dyspozycji zamawiającego.

A gdy dokumenty zamówienia nie precyzują momentu zwrotu ZNWU w obszarze roszczeń z rękojmi i gwarancji, warto o to zamawiającego dopytać przed złożeniem oferty, a najdalej przed zawarciem umowy. Gdy zdarzy się sytuacja w której dokumenty nie rozstrzygają jasno tej kwestii, przyjąłbym rozwiązanie łaskawsze dla wykonawcy. Zgodnie z zasadą, o której pisałem TUTAJ.

Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: