Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Koronawirus a zamówienia publiczne – specustawa na pomoc wykonawcom

Damian Michalak08 kwietnia 2020Komentarze (0)

Jeżeli śledzisz mojego bloga regularnie, na pewno pamiętasz mój niedawny wpis z kilkoma wskazówkami dla wykonawców, którym pandemia COVID-19 może utrudnić należyte wykonywania umów z zamawiającymi:

LinkKORONAWIRUS A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na końcu tamtego posta wspomniałem, że jeśli w owym temacie pojawią się nowe regulacje prawne, dam Ci o nich znać. I cóż – pojawiły się. W słynnej tarczy antykryzysowej odmienianej ostatnio w mediach przez wszystkie przypadki.

Jak zatem specustawa ingeruje w relację zamawiający – wykonawca w dobie stanu epidemii? Otóż następująco:

  1. Jak przewidywałem, art. 15r specustawy nakłada na strony umowy o zamówienie publiczne (w praktyce głównie na wykonawców) obowiązek niezwłocznego informowania się o wpływie  okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, „o ile taki wpływ  wystąpił  lub  może  wystąpić”. Jak zatem widać, informowanie powinno odbyć się nawet prewencyjnie, jeżeli jeszcze tak naprawdę nic złego się nie wydarzyło, ale możliwe, że się wydarzy.
  2. Co kluczowe, wraz z ww. informacjami wykonawca zadbać musi o dowody, że stan epidemii faktycznie wpłynął lub może negatywnie wpłynąć na jego działania w kontekście danego kontraktu. Ustawodawca wskazuje tu przykładowo na oświadczenia i dokumenty dotyczące: (I) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na  innej  podstawie  niż  stosunek  pracy,  które  uczestniczą  lub  mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; (II) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  z  przeciwdziałaniem  COVID-19,  nakładających  na  wykonawcę obowiązek  podjęcia  określonych  czynności  zapobiegawczych  lub kontrolnych; (III) wstrzymania  dostaw  produktów,  komponentów  produktu  lub  materiałów, trudności  w  dostępie  do  sprzętu  lub  trudności  w  realizacji  usług transportowych; (IV) analogicznych problemów swoich podwykonawców
  3. Co ważne, wraz ze wspomnianymi informacjami wykonawca powinien przedstawić swoje stanowisko na temat wpływu ww. okoliczności na jego umowną odpowiedzialność, tj. np. zasadność żądania odszkodowań, kar umownych czy też ich wysokości. Uprzedzając pytanie – moim zdaniem, kara za nieterminowość rozumianą jako opóźnienie, a nie zwłokę wcale nie oznacza, ze w omawianych okolicznościach kara taka będzie należna.
  4. w ciągu 14 dni od otrzymania ww. informacji i dowodów zamawiający powinien wrócić do wykonawcy z informacja zwrotną, tj. stanowiskiem oceniającym przedstawiony stan rzeczy i jego wpływ na realizację umowy. Co ważne, nowe okoliczności wymagają nowej informacji przekazanej zamawiającemu. Bieg terminu rozpoczyna się wówczas na nowo dla nowo wskazywanej okoliczności.
  5. Jeśli zamawiający zaakceptuje stanowisko wykonawcy dając wiarę przedstawionym dowodom, strony będą mogły zawrzeć aneks umowy w stosownym zakresie (np. zmiana terminów, sposobu świadczenia, zakresu zamówienia) –   o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
  6. Ustawodawca stara się także wspomóc podwykonawców. Jak mówi przepis, wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. Co do zasady, zakres zmian umowy podwykonawczej powinien korespondować z zakresem uprzednio dokonanych zmian umowy z zamawiającym.
  7. Specustawa wprowadza także przepisy zdejmujące z urzędników odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieustaleniem lub niepobraniem kar umownych oraz za niewłaściwą zmianę umowy o zamówienie publiczne w opisywanych sytuacjach. Przepisy te skonstruowane są jednak bardzo niejednoznacznie. Mam nadzieję, że strona publiczna mimo tego potraktuje je jako zachętę do ludzkiego traktowania wykonawców walczących z biznesowymi skutkami pandemii.

Podsumowanie wpisu jednym dłuższym zdaniem – jeżeli stan epidemii może wpłynąć negatywnie na realizację Twojej umowy o zamówienie publiczne, informuj o tym na bieżąco zamawiającego i gromadź na te okoliczności stosowne dowody (dowody, dowody i jeszcze raz dowody).

Trzymam za Ciebie kciuki!

PS: link do specustawy znajdziesz TUTAJ. Kluczowy dla Ciebie jest art. 15r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: