Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – UWAGA na zmiany!!!

Damian Michalak23 września 2020Komentarze (0)

Dlaczego „UWAGA”!!!? Ponieważ nowa ustawa Pzp przynosi dla konsorcjantów solidną porcję nowości i… niepewności.

Choć mamy jeszcze wrzesień, warto, abyś już teraz dowiedział się co Cię czeka podczas ubiegania się o zamówienia publiczne w 2021 r. we współpracy z innymi wykonawcami.

Na wstępie zerknij na art. 117 nowej ustawy, bo to na niego chcę dziś zwrócić Twoją uwagę.

Art. 117. 1. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

O ile swoboda zamawiającego w ustaleniu szczególnych zasad oceny spełniana warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum nie doznaje w nowym Pzp większych odstępstw od aktualnego stanu rzeczy, o tyle ciekawe rozwiązania pojawiają się w kwestii związanej z obszarem realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie się o nie ubiegających.

Nowe przepisy mówią bowiem wprost, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3).

Co to w praktyce oznacza? Wyraźną dyrektywę wedle której podział zadań między konsorcjantami powinien ściśle korelować z potencjałem który dany wykonawca do konsorcjum faktycznie wnosi. Innymi słowy, ustawodawca wprost wskazuje, że nie można tolerować sytuacji w której konsorcjant przedstawiający na etapie oceny swoje referencje na zasadniczą część zamówienia, będzie następnie zaangażowany na etapie realizacji umowy wyłącznie marginalnie oddając pole drugiemu konsorcjantowi, który równie doświadczony nie jest.

By urealnić ww. wymóg, ustawodawca nakłada na wykonawców nowy obowiązek, mianowicie wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawcy będą zatem zmuszeni ujawnić część swoich wewnętrznych ustaleń już na najwcześniejszym etapie postępowania – niezależnie od tego jak uplasowali się w rankingu ofert.

Status prawny oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 nowego Pzp jest bardzo ciekawy. Co w przypadku niezłożenia takiego oświadczenia wraz z ofertą? Czy brak ten jest uzupełnialny? Najpewniej nie powinien być. Trudno bowiem uznać takie oświadczenie za dokument podmiotowy lub przedmiotowy. Wszak informuje on nie o cechach wykonawcy czy produktu, a o sposobie realizacji zamówienia. Czy jest zatem elementem oferty? Znajduję masę argumentów, by bronić tej tezy, choć z „życiowego” puntu widzenia zdecydowanie bardziej opowiadałbym się za rozwiązaniem, które umożliwi uzupełnianie tego rodzaju oświadczeń. Na ten moment jednak analiza przepisów wyklucza proste przyjęcie takiego rozwiązania.

Jeszcze ciekawiej wyglądać mogą rozważania co do tego, jaki skutek przyniesie konsorcjantom złożenie oświadczenia o podziale zadań w sposób nie korespondujący z faktycznie wnoszonymi przez poszczególnych wykonawców zdolnościami. Ale to już temat rzeka.

Praktyka orzecznicza KIO w 2021 r. może mieć w ww. kwestiach decydujące znaczenie. No, chyba, że doczekamy się jakiejś nowelizacji jeszcze nieobowiązujących przepisów.

Zauważ też, że nowe przepisy Pzp nie ustosunkowują się do bardzo istotnej kwestii posługiwania się przez wykonawców referencjami na prace wykonane wcześniej w konsorcjum. Pamiętasz? Pisałem o tym TUTAJ. Nowsza linia orzecznicza KIO kształtująca się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Esaprojekt z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) jednoznacznie wskazuje na konieczność badania realnego zaangażowania wykonawcy w czynności wykonywane w ramach konsorcjum. Oświadczenie o podziale zadań załączane od 2021 r. do ofert konsorcjów na pewno nie pozostanie bez znaczenia w tym kontekście.

W kolejnych wpisach na blogu coraz częściej pojawiać się będą wątki z nowej ustawy Pzp. Trzymaj więc rękę na pulsie – czasu do wejścia w życie nowych przepisów jest już naprawdę niewiele.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: